Naudojimosi sąlygos

1. Sutikimas su sąlygomis.

a. Naudodami (i) šią interneto svetainę arba kitas „Dycode“, susijusių bendrovių ir įgaliotųjų atstovų (toliau – „Dycode“) interneto svetaines su nuorodomis į šias naudojimo sąlygas (toliau – bendrosios sąlygos ir interneto svetainė), įskaitant paslaugų, funkcijų (toliau – paslaugos) ar medžiagos, kurią interneto svetainėje pateikė ar leido panaudoti „Dycode“ ar interneto svetainės naudotojai (toliau – naudotojai), naudojimą, persiuntimą, atsisiuntimą ar išsiuntimą, arba (ii) vien naršydami interneto svetainėje, Jūs sutinkate su šiomis bendrosiomis sąlygomis ir „Dycode“ interneto privatumo politika http://www.dycode.net/privacy/, kuri į šias sąlygas įtraukta pateikiant nuorodą. Medžiaga apima visą (x) informaciją, duomenis, dokumentus, vaizdus, nuotraukas, grafinius duomenis, garso, vaizdo medžiagą ar internetu transliuojamą medžiagą, (y) produktus ir (z) „Dycode“ programinės įrangos kodą bei susijusius dokumentus (toliau – programinė įranga), kuriais kiekvienu atveju leido naudotis ar kuriuos pateikė „Dycode“ ar interneto svetainės naudotojai.

b. Jūs negalite naudotis paslaugomis ar sutikti su bendrosiomis sąlygomis, jei: (i) nesate teisės aktų nustatyto amžiaus sudaryti privalomą sutartį su „Dycode“ arba (ii) pagal įstatymą jums draudžiama gauti paslaugas ar jomis naudotis.

c. Kai kurioms paslaugoms taip pat gali būti taikoma abonentinė ar kitokia sutartis, paskelbtos gairės, taisyklės ar paslaugų sąlygos (toliau – papildomos sąlygos). Jei tarp bendrųjų sąlygų ir papildomų sąlygų yra prieštaravimų, tos paslaugos atžvilgiu pirmenybė teikiama papildomoms sąlygoms. Bendrosios sąlygos ir bet kurios taikytinos papildomos sąlygos šiame dokumente vadinamos sąlygomis.

d. „Dycode“ gali bet kada savo nuožiūra keisti sąlygas, taip pat nustatyti mokestį už prieigą prie paslaugos ar naudojimąsi paslauga. Jei padaromi tokie pakeitimai, „Dycode“ paskelbia interneto svetainėje naujos redakcijos bendrąsias sąlygas ir pateikia Jums visas naujas papildomas sąlygas teikiant susijusią paslaugą ar ją panaudojant. „Dycode“ gali reikalauti, kad nustatytu būdu sutiktumėte su atnaujintomis sąlygomis, prieš suteikdama leidimą toliau naudotis paslaugomis. Kitu atveju jūsų paskesnis interneto svetainės ar susijusių paslaugų naudojimas reiškia, kad jūs sutinkate su pakeitimais.Jūsų interneto svetainės, medžiagos ir paslaugų naudojimui tokio naudojimo metu taikomos naujausios redakcijos sąlygos, paskelbtos interneto svetainėje arba teikiant susijusią paslaugą, ar ją panaudojant. Prašome reguliariai tikrinti galiojančias sąlygas interneto svetainėje.

e. Trečiųjų asmenų suteiktoms paslaugoms ir medžiagai taikomos atskiros sutartys, susijusios su tokiomis paslaugomis ir medžiaga.

2. Interneto svetainės, paslaugų ir medžiagos naudojimas.

a. Jūs sutinkate laikytis visų bet kokios medžiagos, kurią atsisiunčiate ar kuria pasinaudojate interneto svetainėje, platinimo, naudojimo ir atgaminimo apribojimų.

b. „Dycode“ neprivalo saugoti jūsų išsiųstos, paskelbtos, siunčiamos e. paštu ar kitaip siunčiamos ar pateikiamos medžiagos naudojant interneto svetainę ar paslaugas (toliau – Jūsų turinys), nebent „Dycode“ būtų aiškiai raštu sutikusi kitaip. „Dycode“ nėra atsakinga ir neprisiima atsakomybės už medžiagos ištrynimą ar teisingumą, įskaitant Jūsų turinį, medžiagos neišsaugojimą, nepersiuntimą ar siunčiamos medžiagos negavimą ar kitokios teikiant paslaugas atsiradusios ar su paslaugų naudojimu susijusios informacijos saugumą, privatumą, saugojimą ar siuntimą. Teikdami tam tikras Paslaugas, jūs galite nurodyti lygį, kuriuo teikiant tokias paslaugas ribojama jūsų prieigos prie Jūsų turinio galimybė. Tik Jūs atsakote už atitinkamo prieigos prie Jūsų turinio lygio taikymą. Jei nepasirenkate, sistema gali veikti pagal didžiausio leidimo nustatymus. Jūs sutinkate, kad „Dycode“ pasilieka teisę nustatyti pagrįstus „Dycode“ medžiagos, įskaitant Jūsų turinį, naudojimo apribojimus, pvz., rinkmenos dydžio, saugojimo atminties, duomenų tvarkymo pajėgumo ir panašius apribojimus, nurodytus su paslaugomis susijusiuose tinklalapiuose ar pagal kitas „Dycode“ nuožiūra nustatytas sąlygas.

c. Jūs sutinkate, kad jūsų sąskaitos informacija visada bus išsami, teisinga ir naujausia. Jūs visada atsakote už savo sąskaitos informacijos konfidencialumo išsaugojimą ir esate vienintelis asmuo, atsakingas už visą veiklą, susijusią su savo sąskaitos informacija, jums būnant prisijungus prie savo sąskaitos. Jei jums tampa žinoma apie kokį nors neteisėtą jūsų sąskaitos ar sąskaitos informacijos panaudojimą ar bet kokį kitą saugumo pažeidimą, Jūs sutinkate nedelsdami pranešti apie tai „Dycode“. Jūs negalite naudoti kito asmens sąskaitos informacijos. „Dycode“ gali bet kada ir dėl bet kokios priežasties reikalauti Jūsų pakeisti savo sąskaitos informaciją ar kai kurias jūsų sąskaitos informacijos dalis.

d. Jūs sutinkate naudoti paslaugas ir medžiagą tik tais tikslais, kuriais juos leidžiama naudoti pagal sąlygas ir galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus ar bendrai pripažįstamą praktiką ar gaires bet kokioje taikytinoje jurisdikcijoje (įskaitant visus įstatymus, susijusius su duomenų ar programinės įrangos eksportavimu į Lietuvą ar kitas taikytinas šalis ir iš jų) (toliau – Įstatymas).

e. Jūs sutinkate nesinaudoti ir nemėginti naudotis paslaugomis jokiomis kitomis priemonėmis, išskyrus „Dycode“ suteiktą sąsają.

3. Nuosavybė.

a. Interneto svetainei, paslaugoms ir medžiagai, jų atrankai ir tvarkymui taikoma autorių teisių, prekių ženklų, prekių išorinio vaizdo, patentų, komercinės paslapties, nesąžiningos konkurencijos ir kitų intelektinės nuosavybės bei privataus savininko teisių apsauga (toliau – intelektinės nuosavybės teisės). Išskyrus atvejus, kai šiose sąlygose aiškiai nustatyta kitaip, „Dycode“ ir jos tiekėjai nesuteikia jokių aiškių ar numanomų teisių naudoti interneto svetainę, paslaugas ir medžiagą.

b. Interneto svetainėje rodomi prekių ženklai, logotipai ir paslaugų ženklai (toliau – ženklai) yra „Dycode“ ar trečiųjų asmenų nuosavybė. Jūs negalite naudoti ženklų be išankstinio „Dycode“ ar trečiojo asmens, kuris gali būti ženklų savininkas, sutikimo. „Dycode“ ir „Dycode“ logotipas yra „Dycode“ prekių ženklai.

4. Programinės įrangos naudojimas.

a. Visa programinė įranga, kuria galima naudotis panaudojant interneto svetainę, yra „Dycode“ ir jos tiekėjų nuosavybė. Tokios programinės įrangos naudojimą reglamentuoja su programine įranga susijusios ar prie jos pridėtos licencinės sutarties sąlygos ar su programine įranga susijusiame tinklalapyje (tinklalapiuose) aiškiai nurodyta licencinė sutartis. Licencijos sąlygos gali būti skelbiamos kartu su programinės įrangos atsisiuntimais ar tinklalapyje, kur galima gauti programinę įrangą. Jūs negalite naudoti, siųstis ar diegti jokios programinės įrangos, kuriai taikoma ar prie kurios pridėta licencinė sutartis, nebent sutinkate su tokios licencinės sutarties sąlygomis. Draudžiama daryti ar platinti programinės įrangos kopijas, įskaitant programinės įrangos kopijų darymą ar platinimą į kitą serverį ar vietą, taip pat platinimą ar naudojimą aptarnavimo centro pagrindu, nebent taikytinoje licencinėje sutartyje būtų aiškiai leidžiama kas kita. Jei tarp sąlygų ir licencinės sutarties yra prieštaravimų, tos programinės įrangos atžvilgiu licencinei sutarčiai teikiama pirmenybė (išskyrus tai, kas nurodyta kitame sakinyje). Jei tai yra programinės įrangos bandomoji versija, tada, nepaisant to, kad taikytinoje licencinėje sutartyje nustatyta priešingai, jums neleidžiama naudoti programinės įrangos ar kitaip ja remtis komerciniais ar gamybos tikslais.

b. Jei prie programinės įrangos nėra pridėtos licencinės sutarties, programinės įrangos naudojimui taikomos Sąlygos. „Dycode“ suteikia jums asmeninę, visuotinę, neapmokestinamą, neperleidžiamą ir neišimtinę licenciją naudoti programinę įrangą vien tam, kad galėtumėte naudotis paslaugomis „Dycode“ nustatyta tvarka taip, kaip leidžiama šiose sąlygose. Jūs sutinkate, kad nedekompiliuosite, neatkursite ar nemėginsite kitaip atskleisti programinės įrangos pirminio kodo. Nepaisant to, kas nurodyta pirmiau, programinę įrangą leidžiama dekompiliuoti tiek, kiek tai jums leidžia tos jurisdikcijos, kurioje jūs esate įsikūrę, įstatymai, kad būtų galima gauti informaciją, būtiną, kad programinė įranga galėtų veikti su kita programine įranga, tačiau tik su sąlyga, kad pirmiausia jūs privalote kreiptis į „Dycode“ informacijos ir „Dycode“ savo nuožiūra gali jums suteikti tokią informaciją ar nustatyti pagrįstas programinės įrangos naudojimo sąlygas, įskaitant pagrįstus mokesčius, siekiant užtikrinti, kad būtų apsaugotos „Dycode“ programinės įrangos intelektinės nuosavybės teisės. Jūs negalite perleisti (ar sublicencijuoti) savo teisių naudoti programinę įrangą, naudoti kaip užstatą savo teises naudoti programinę įrangą ar kitaip perduoti savo teisių naudoti programinę įrangą dalį.

c. Praėjus tam tikram laikui programinė įranga gali savaime atsiųsti ir įdiegti visus „Dycode“ atnaujinimus. Šie atnaujinimai skirti pagerinti, išplėsti ir toliau plėtoti Paslaugas ir tai gali būti klaidų taisymo priemonės, išplėstos funkcijos, nauji programinės įrangos moduliai ir visiškai naujos versijos. Jūs sutinkate gauti tokius atnaujinimus (ir leisti „Dycode“ pristatyti juos, jums apie tai žinant arba ne) kaip paslaugų naudojimo dalį. 

5. „Dycode“ medžiagos naudojimas. Naudotojų turinys ir bendras grupės turinys.

a. Išskyrus atvejus, kai galiojančiose papildomose sąlygose nurodyta kitaip, „Dycode“ suteikia jums licenciją peržiūrėti, atsisiųsti ir spausdinti „Dycode“ pateikiamą medžiagą (toliau – „Dycode“ medžiaga) ir visą naudotojų pateikiamą medžiagą (toliau – naudotojų turinys), išskyrus bendrą grupės turinį, laikantis toliau nurodytų sąlygų:

 • i. jūs galite gauti ir naudoti „Dycode“ medžiagą ir naudotojų turinį tik asmeniniams, informaciniams, nekomerciniams ir vidaus tikslams, laikydamiesi Sąlygų;
 • ii. jūs negalite modifikuoti ar keisti „Dycode“ medžiagos ar naudotojų turinio;
 • iii. jūs negalite platinti ar parduoti, nuomoti, licencijuoti ar kitaip kitiems asmenims suteikti „Dycode“ medžiagą ar naudotojų turinį; ir
 • iv. jūs negalite pašalinti jokio „Dycode“ medžiagos ar naudotojų turinio teksto, informacijos apie autorių teises ar kitokias privataus savininko teises.

b. Kai kurios paslaugos susijusios su bendradarbiavimu ir rinkmenų dalijimusi konkrečioje grupėje (toliau – Grupė), kartu bendradarbiaujant ir dalijantis rinkmenomis (toliau – bendras grupės turinys). Grupės nariai gali naudoti bendrą grupės turinį, prieinamą tokiai grupei, bet kuriuo būdu, dėl kurio susitarta su naudotoju, teikiančiu tokią bendrą grupės turinį grupei. Jūs vienintelis privalote nustatyti, kokie apribojimai nustatomi (jei nustatomi) bendram grupės turiniui, kurį platinate savo grupėje. Jūs sutinkate, kad „Dycode“ neprisiima jokios atsakomybės, jei jūsų grupės nariai pakeistų, sunaikintų, sugadintų, kopijuotų ar platintų jūsų bendrą grupės turinį, pažeisdami jūsų nustatytus bendro grupės turinio naudojimo apribojimus.

c. „Dycode“ pasilieka teisę bet kada atšaukti leidimą peržiūrėti, atsisiųsti ir spausdinti „Dycode“ medžiagą ir naudotojo turinį ir gavus apie tai pranešimą iš „Dycode“ visas toks naudojimas turi būti nedelsiant nutrauktas.

d. Programinei įrangai taikomos papildomos nuostatos, reglamentuojančios šiame dokumente nurodytą programinę įrangą.

e. Pirmiau nurodytos teisės netaikomos interneto svetainės dizainui, išdėstymui ar grafinės naudotojo sąsajos specifikacijoms. Tokiems interneto svetainės elementams taikoma intelektinės nuosavybės teisių apsauga ir jų negalima visiškai ar iš dalies kopijuoti ar imituoti. Draudžiama kopijuoti ar persiųsti kokius nors ženklus, grafinius ženklus, garsus ar vaizdus iš interneto svetainės, nebent „Dycode“ tai aiškiai leistų. Be to, įvairiose interneto svetainės dalyse gali būti rodomi kūrybos specialistų darbai. Tokia medžiaga („Dycode“ medžiaga arba naudotojo turinys) priklauso ją sukūrusiems asmenims, jai gali būti taikoma intelektinės nuosavybės teisių apsauga ir ji pateikiama tik rodymo tikslu. Todėl negalite siųstis ar spausdinti šių kūrinių, nebent pateikta su kūriniu susijusi pastaba, kuria toks naudojimas aiškiai leidžiamas.

6. Naudotojo veiksmai.

a. Jūs sutinkate, kad jūs, o ne „Dycode“, esate visiškai atsakingi už visą savo turinį, kurį išsiunčiate, paskelbiate, siunčiate e. paštu, kitaip persiunčiate ar padarote prieinamą interneto svetainėje arba teikdami paslaugas (toliau – padarymas prieinamą), paskelbiant viešai arba siunčiant privačiai. Jūs prisiimate visą su Jūsų turinio naudojimu susijusią riziką, įskaitant bet kokį rėmimąsi jo teisingumu, išsamumu ar naudingumu.

b. Jūs pareiškiate ir užtikrinate, kad: (i) jums priklauso intelektinės nuosavybės teisės arba jūs gavote visas reikiamas licencijas (licenciją) iš intelektinės nuosavybės teisių turėtojų naudoti Jūsų turinį interneto svetainės, paslaugų naudojimo ar kitais tikslais, kurie yra leidžiami pagal šias sąlygas; (ii) jūs turite būtinas teises suteikti šiose sąlygose aprašytą licenciją ir sublicencijas; ir (iii) jūs gavote visų Jūsų turinyje nurodytų asmenų sutikimą naudoti Jūsų turinį šiose Sąlygose nustatyta tvarka, įskaitant Jūsų turinio platinimą, viešą rodymą, viešą atlikimą ir atgaminimą.

c. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad patenkant į interneto svetainę ar ją naudojant, naudojant paslaugas ar medžiagą jums gali tekti pamatyti kitų medžiagą, kuri gali būti laikoma įžeidžiančia, nepadoria ar kitaip nepriimtina.

d. Jūs sutinkate nenaudoti ir neskatinti naudoti bei neleisti kitiems naudoti interneto svetainės ar paslaugų, siekiant:

 • i. leisti naudotis bet kokia medžiaga, kuri yra neteisėta, žalinga, grasinamojo, įžeidžiamojo pobūdžio, sukelianti deliktinę atsakomybę, šmeižikiška, pažeidžianti garbę ir orumą, vulgari, nepadori, susijusi su vaikų pornografija, gašlaus, nešvankaus, niekinamojo pobūdžio, pažeidžianti kito asmens privatumą, skleidžianti neapykantą ar nepriimtina rasiniu, etniniu ar kitokiu požiūriu;
 • ii. persekioti, bauginti ir (arba) priekabiauti prie kito asmens;
 • iii. kurstyti kitus smurtui;
 • iv. bet kuriuo būdu pakenkti nepilnamečiams;
 • v. leisti naudotis bet kokia medžiaga, kuria Jūs neturite teisės leisti naudotis pagal įstatymą ar sutartinius ar patikėjimo santykius;
 • vi. leisti naudotis medžiaga, kuri pažeidžia asmens intelektinės nuosavybės teises;
 • vii. apsimesti kitu fiziniu ar juridiniu asmeniu ar melagingai nurodyti ar kitaip neteisingai paskelbti apie savo ryšį su fiziniu ar juridiniu asmeniu;
 • viii. klastoti puslapines antraštes ar kitaip manipuliuoti identifikacine informacija, siekiant nuslėpti teikiant Paslaugas paskelbtos ar persiųstos medžiagos kilmę;
 • ix. naudoti interneto svetainę, paslaugas ar medžiagą taip, kad tai klaidintų naudotoją ir leistų jam manyti, jog jis turi tiesioginių santykių su „Dycode“ ar kuria nors paslauga;
 • x. dalyvauti grandininiuose laiškuose, konkursuose, siunčiant šlamštą e. paštu, piramidinėse schemose, siunčiant brukalus, apklausose ar siunčiant kitokius pasikartojančius ar neužsakytus pranešimus (komercinius ar kitokio pobūdžio);
 • xi. naudoti bet kurį „Dycode“ domeno vardą kaip pseudoniminį atgalinį e. pašto adresą;
 • xii. leisti naudotis medžiaga, kurioje yra programinės įrangos virusų ar kitų kompiuterio kodų, rinkmenų ar programų, skirtų sutrikdyti, sunaikinti ar apriboti kompiuterio programinės, techninės ar ryšių įrangos veikimą;
 • xiii. gauti prieigą prie interneto svetainės ar paslaugų ar jas naudoti taip, kad galėtų sugadinti, sustabdyti veikimą, pernelyg apkrauti ar pažeisti „Dycode“ serverį ar prie „Dycode“ serverio prijungtus tinklus;
 • xiv. kliudyti ar trikdyti interneto svetainės ar paslaugų veikimą ar pažeisti galiojančius įstatymus, susijusius su prieiga prie interneto svetainės ar paslaugų ar jų naudojimu, pažeisti prie interneto svetainės ar paslaugų prijungtų tinklų reikalavimus, procedūras, politiką ar taisykles ar dalyvauti sąlygų draudžiamoje veikloje;
 • xv. kliudyti ar trikdyti interneto svetainės ar paslaugų, medžiagų, sistemos išteklių, sąskaitų, slaptažodžių, serverių ar tinklų, prijungtų prie interneto svetainės ar susijusios svetainės ar tinklų, į kuriuos galima patekti per interneto svetainę ar susijusią svetainę, saugumą ar daryti jiems kitokią žalą;
 • xvi. kliudyti, trikdyti ar neleisti kitam naudotojui naudotis interneto svetaine, paslaugomis, medžiagomis ar kitomis susijusiomis svetainėmis, paslaugomis ar medžiagomis;
 • xvii. gauti prieigą ar mėginti gauti prieigą prie medžiagos, prie kurios jūs neturite leidimo prieiti ar panaudojant priemones, kuriomis sąmoningai nebuvo suteikta leidimo naudotis per interneto svetainę ar teikiant paslaugas;
 • xviii. parduoti prekes ar paslaugas verslo tikslais (įskaitant reklamą ir pasiūlymų pirkti ar parduoti prekes ar paslaugas teikimą), nebent „Dycode“ konkrečiai leistų tai daryti;
 • xix. atgaminti, parduoti, prekiauti, perparduoti ar naudoti komerciniams tikslams Interneto svetainės, paslaugų ar medžiagos dalį, ar tai daryti naudojant paslaugas ar medžiagą ar gaunant prieigą prie paslaugų ar medžiagos; arba
 • xx. naudoti duomenų paiešką, robotus ar panašius duomenų rinkimo ir gavimo metodus naudojantis interneto svetaine, paslaugomis ar medžiaga.

7. Tyrimai.

a. „Dycode“ savo nuožiūra gali (tačiau neprivalo) stebėti ar persvarstyti paslaugas ir medžiagas. Neapribojant to, kas nurodyta pirmiau, „Dycode“ turi teisę savo nuožiūra dėl bet kokios priežasties (arba be priežasties) pašalinti bet kokį Jūsų turinį, taip pat tuo atveju, jei toks turinys pažeidžia sąlygas ar įstatymą.

b. Paprastai „Dycode“ nestebi naudotojo veiklos, susijusios su interneto svetaine, paslaugomis ar medžiagomis, tačiau jei „Dycode“ sužino apie galimus Jūsų padarytus sąlygų nuostatų pažeidimus, „Dycode“ pasilieka teisę ištirti tokius pažeidimus ir gali savo nuožiūra nedelsdama nutraukti Jūsų licenciją naudotis interneto svetaine, paslaugomis ar medžiaga ar visiškai ar iš dalies pakeisti, pašalinti Jūsų turinį ar sąskaitos informaciją, apie tai Jūsų iš anksto neįspėjus. Jei dėl tokio tyrimo „Dycode“ mano, kad buvo padaryta nusikalstama veika, „Dycode“ pasilieka teisę perduoti klausimą visoms kompetentingoms teisėsaugos institucijoms ir su jomis bendradarbiauti. Išskyrus atvejus, kai tai draudžia galiojantys Įstatymai, „Dycode“ turi teisę atskleisti informaciją ar medžiagą, įskaitant Jūsų turinį ar sąskaitos informaciją (ar jos elementus), kurią „Dycode“ turi ir kuri susijusi su Jūsų paslaugų naudojimu, kad (i) įvykdytų galiojančius įstatymus, vykdytų teisinio proceso ar valdžios institucijų reikalavimus, (ii) vykdytų sąlygas; (iii) reaguotų į visas pretenzijas, kad Jūsų turinys pažeidžia sąlygas ar trečiųjų asmenų teises; (iv) reaguotų į jūsų prašymus dėl klientų aptarnavimo; arba (v) savo nuožiūra, jei mano, kad to reikia ar kad tai tinkama, apsaugotų „Dycode“, jos naudotojų ar visuomenės, teisėsaugos institucijų ar valdžios pareigūnų teises, nuosavybę ar asmeninį saugumą.

8. Jūsų turinio naudojimas.

a. Jūsų turinys nėra „Dycode“ nuosavybė. Tačiau, išskyrus tai, kas nustatyta 8 straipsnio (b) punkte, jūs suteikiate „Dycode“ visuotinę, neapmokestinamą, neišimtinę, neterminuotą, neatšaukiamą ir visiškai sublicencijuojamą licenciją naudoti, platinti, atgaminti, keisti, pritaikyti, skelbti, versti, viešai atlikti ir viešai rodyti Jūsų turinį (visą ar jo dalį) ir įtraukti Jūsų turinį į kitą bet kokio formato ar laikmenos medžiagą ar kūrinius, kurie šiuo metu nėra žinomi ar kurie bus sukurti vėliau. 

b. 8 straipsnio (a) punkto nuostatos netaikomos Jūsų turiniui:

 • i. jei yra konkrečiai susitarta, kad 8 straipsnio (a) punktas netaikomas jokioms papildomoms sąlygoms, kurios gali būti taikomos tam tikroms paslaugoms arba
 • ii. Jei Jūsų turinys padaromas prieinamu teikiant paslaugas, skirtas privačiam susižinojimui, ar leidžiančias jums apriboti viešą prieigą prie Jūsų turinio ir jūs iš tiesų apribojate tokią viešą prieigą.

Jei Jūsų turiniui taikomas 8 straipsnio (b) punkto (i) papunktis, jūs suteikiate „Dycode“ tik tokias teises, kurios nurodytas papildomose sąlygose.

Jei Jūsų turiniui taikomas 8 straipsnio (b) punkto (ii) papunktis, jūs suteikiate „Dycode“ visuotinę, neapmokestinamą, neišimtinę ir visiškai sublicencijuojamą licenciją naudoti, platinti, atgaminti, keisti, skelbti ir versti Jūsų turinį tik tam, kad Jūs galėtumėte naudotis paslauga. Jūs galite atšaukti šią licenciją ir nutraukti „Dycode“ teises bet kuriuo metu, pašalindami savo turinį iš paslaugos.

9. Grįžtamoji informacija.

Teikdami idėjas, dokumentus ir (arba) pasiūlymus (toliau – grįžtamoji informacija) „Dycode“ per jos pasiūlymų, grįžtamosios informacijos, „wiki“, forumų ar panašius tinklalapius, pripažįstate ir sutinkate, kad (i) jūsų grįžtamojoje informacijoje nėra konfidencialios ar patentuotos informacijos, kuri priklauso jums ar tretiesiems asmenims; (ii) „Dycode“ nesaistoma jokios aiškios ar numanomos konfidencialumo pareigos, susijusios su grįžtamąja informacija; (iii) „Dycode“ turi teisę savo nuožiūra naudoti ir atskleisti tokią grįžtamąją informaciją bet kokiu tikslu, bet kuriuo būdu, bet kokioje laikmenoje visame pasaulyje; (iv) „Dycode“ jau gali būti pradėjusi svarstyti ar plėtoti kokią nors priemonę, panašią į grįžtamosios informacijos priemonę; (v) grįžtamoji informacija savaime tampa „Dycode“ nuosavybe be jokių įsipareigojimų Jums; ir (vi) Jūs neturite teisės jokiomis aplinkybėmis reikalauti iš „Dycode“ kokios nors kompensacijos ar padengti išlaidas.

10. Teisė gauti pajamų (reklaminiai skelbimai).

Išskyrus atvejus, kai Jūsų turiniui taikomas 8 straipsnio (b) punktas, jūs sutinkate, kad „Dycode“ gali gauti pajamų ir (arba) kitokį atlygį iš Jūsų turinio, kurį jūs padarote prieinamą teikdami paslaugas, ir už tai jums nemokėti. Pavyzdžiui, „Dycode“ gali rodyti „Dycode“ ir (arba) trečiųjų asmenų mokamus reklaminius skelbimus ir (arba) kitokią informaciją greta paslaugų arba įtraukiant tokią informaciją į paslaugas, taip pat greta Jūsų turinio arba su juo susiejant, ir jūs sutinkate, kad neturite teisės į jokią kompensaciją už tokius reklaminius skelbimus. „Dycode“ taikomas reklamos būdas, modelis ir mastas ar kitokie iš paslaugų ir (arba) Jūsų turinio gaunamų ar su juo susijusių pajamų gavimo modeliai gali būti pakeisti, apie tai jums iš anksto nepranešus.

11. Nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines.

Interneto svetainėje, teikiant paslaugas ir medžiagoje gali būti pateikiamos nuorodų, nukreipiančių į kitas svetaines, kurių nėra interneto svetainėje (toliau – svetainės, į kurias pateikiama nuoroda). Svetaines, į kurias pateikiama nuoroda, „Dycode“ pateikia jums patogumo sumetimais ir nuorodų pateikimas nereiškia, kad „Dycode“ patvirtina kurią nors svetainę, į kurią pateikiama nuoroda. „Dycode“ nekontroliuoja svetainių, į kurias pateikiama nuoroda, ir jūs sutinkate, kad „Dycode“ neatsako už Svetainės, į kurią pateikiama nuoroda, prieinamumą ar turinį (įskaitant visą reklamą, produktus ar kitą medžiagą tokioje svetainėje, į kurią daroma nuoroda), už svetainėje, į kurią daroma nuoroda, esančias nuorodas į kitas svetaines, ar už svetainių, į kurias daroma nuoroda, pakeitimus ar atnaujinimus.

12. Interneto svetainės, paslaugų ir medžiagos pakeitimai.

„Dycode“ gali bet kada kartkartėmis pakeisti ar nutraukti (laikinai ar visam laikui) interneto svetainės ar jos dalies veikimą, paslaugas ar jų dalį arba pakeisti ar pašalinti medžiagą ar jos dalį, apie tai iš anksto nepranešusi. Jūs sutinkate, kad „Dycode“ neatsako jums ar tretiesiems asmenims už interneto svetainės, paslaugų ar medžiagos pakeitimą, naudojimo sustabdymą ar nutraukimą (pašalinimą).

13. Nutraukimas.

a. Sąlygos taikomos, kol jūs arba „Dycode“ nutrauksite jas toliau nurodyta tvarka.

b. Jei norite nutraukti savo sutartį su „Dycode“, jūs galite tai padaryti: (i) bet kada pranešdami apie tai „Dycode“ ir (ii) uždarydami savo sąskaitas dėl visų paslaugų ar medžiagos, kurią naudojate, jei „Dycode“ suteikė jums tokią galimybę. Jūsų pranešimas turėtų būti siunčiamas raštu toliau nurodytu „Dycode“ adresu.

c. „Dycode“ gali bet kuriuo metu nutraukti savo sutartį su jumis, jei:

 • i. Jūs pažeidžiate bet kurią sąlygų nuostatą (arba veikiate taip, kad toks jūsų elgesys aiškiai rodo, jog neketinate arba negalite laikytis sąlygų);
 • ii. „Dycode“ privalo tai padaryti pagal įstatymą (pavyzdžiui, jei interneto svetainės, paslaugų ar medžiagos teikimas jums yra neteisėtas ar tampa neteisėtu);
 • iii. „Dycode“ nuomone, paslaugų, kurias jums teikia „Dycode“, teikimas nebėra komerciškai pagrįstas;
 • iv. „Dycode“ nusprendė nutraukti interneto svetainės (ar jos dalies) veikimą, paslaugų ar medžiagos (ar jų dalies) teikimą; arba
 • v. Jūsų sąskaita ilgą laiką nenaudojama.

d. Išskyrus konkrečiai paslaugai taikomose papildomose sąlygose nustatytus atvejus, jūsų sąskaitos nutraukimas gali apimti: (i) prieigos prie visų su paslaugomis susijusių pasiūlymų pašalinimą; (ii) Jūsų turinio ir sąskaitos informacijos ištrynimą, įskaitant jūsų asmeninę informaciją, prisijungimo vardą ir slaptažodį ir visą susijusią informaciją, rinkmenas bei su jūsų sąskaita susijusią ar joje esančią medžiagą (ar jos dalį) ir (iii) uždraudimą toliau naudotis paslaugomis.

e. Jūs sutinkate, kad visus nutraukimus dėl konkrečios priežasties „Dycode“ atlieka savo nuožiūra ir kad „Dycode“ neatsako jums ar tretiesiems asmenims už bet kokį jūsų sąskaitos nutraukimą (ir su tuo susijusį Jūsų sąskaitos informacijos ištrynimą) ar prieigos prie interneto svetainės, paslaugų ir medžiagos, įskaitant Jūsų turinį, nutraukimą.

f. Nutraukus sąlygas ar pasibaigus jų galiojimui, jūs privalote nedelsdami nutraukti interneto svetainės, paslaugų ir medžiagos naudojimą. Tačiau 3, 13, 14, 16, 19, 20 ir 21 straipsniai lieka galioti ir nutraukus sąlygas ar pasibaigus jų galiojimui.

14. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ APRIBOJIMAS.

JŪS AIŠKIAI SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD:

a. „DYCODE“ PATEIKIA INTERNETO SVETAINĘ, PASLAUGAS IR MEDŽIAGĄ „TOKIAS, KOKIOS JOS YRA“, NESUTEIKIANT JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS, ĮSTATYMO NUSTATYTOS AR KITOKIOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT NUMANOMAS NUOSAVYBĖS, NEPAŽEIDIMO, TINKAMUMO PARDUOTI AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS. NEAPRIBODAMA TO, KAS NURODYTA PIRMIAU, „DYCODE“ NEGARANTUOJA, KAD: (I) INTERNETO SVETAINĖ, PASLAUGOS AR MEDŽIAGA ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS AR VEIKS (BUS) TEIKIAMOS NEPERTRAUKIAMAI, LAIKU, SAUGIAI IR BE KLAIDŲ; (II) REZULTATAI, KURIE GALI BŪTI GAUTI NAUDOJANT INTERNETO SVETAINĘ, PASLAUGAS AR MEDŽIAGĄ, BUS REALŪS, TEISINGI AR PATIKIMI, (III) INTERNETO SVETAINĖS, PASLAUGŲ AR MEDŽIAGOS KOKYBĖ ATITIKS JŪSŲ LŪKESČIUS; ARBA KAD (IV) BUS IŠTAISYTOS VISOS INTERNETO SVETAINĖS, PASLAUGŲ AR MEDŽIAGOS KLAIDOS. JOKIA KONSULTACIJA AR INFORMACIJA, KURIĄ JŪS ŽODŽIU AR RAŠTU GAVOTE IŠ „DYCODE“ ARBA NAUDODAMI PASLAUGAS, NESUTEIKIA JOKIOS GARANTIJOS, KURI NĖRA AIŠKIAI NUSTATYTA SĄLYGOSE.

b. „DYCODE“ KONKREČIAI ATSISAKO PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ UŽ KOKIUS NORS VEIKSMUS, ATSIRADUSIUS DĖL JŪSŲ INTERNETO SVETAINĖS IR MEDŽIAGOS NAUDOJIMO AR JŪSŲ DALYVAVIMO, TEIKIANT KOKIAS NORS PASLAUGAS. NAUDOJANT PASLAUGAS ATSISIŲSTA AR KITAIS BŪDAIS GAUTA MEDŽIAGA GAUNAMA JŪSŲ NUOŽIŪRA IR RIZIKA IR JŪS BŪSITE VIENINTELIS ASMUO, ATSAKINGAS UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ SAVO KOMPIUTERIO SISTEMAI AR DUOMENŲ PRARADIMĄ ATSISIUNTUS TOKIĄ MEDŽIAGĄ. „DYCODE“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ KOMPIUTERIŲ VIRUSĄ AR PANAŠŲ KODĄ, KURIS ATSIUNČIAMAS Į JŪSŲ KOMPIUTERĮ IŠ INTERNETO SVETAINĖS AR NAUDOJANT PASLAUGAS.

c. „DYCODE“ NEKONTROLIUOJA IR NEPATVIRTINA JOKIOS TREČIŲJŲ ASMENŲ SIŪLOMOS MEDŽIAGOS AR PASLAUGŲ IR NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ TOKIAS MEDŽIAGAS AR PASLAUGAS, ĮSKAITANT PARDAVĖJUS TREČIUOSIUS ASMENIS IR TREČIUOSIUS ASMENIS, KURIUOS GALIMA PASIEKTI PER SVETAINES, Į KURIAS PATEIKIAMA NUORODA. „DYCODE“ NEPATEIKIA UŽTIKRINIMŲ IR GARANTIJŲ DĖL TREČIŲJŲ ASMENŲ, JŲ MEDŽIAGOS AR PASLAUGŲ IR NEATSAKO UŽ JOKIUS TREČIUOSIUS ASMENIS, JŲ MEDŽIAGĄ AR PASLAUGAS. VISUS SANDORIUS, KURIŲ JŪS GALITE TURĖTI SU TOKIAIS TREČIAISIAIS ASMENIMIS, SUDAROTE SAVO RIZIKA.

d. VALDYTOJAI, PAGRINDINIAI GLOBOS CENTRAI, DALYVIAI, MODERATORIAI IR KITI TRETIEJI ASMENYS NĖRA ĮGALIOTIEJI „DYCODE“ ATSTOVAI IR JŲ NUOMONĖ NEBŪTINAI SUTAMPA SU „DYCODE“ NUOMONE. KIEK TAI LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, „DYCODE“ NEPRISIIMA JOKIOS SU NAUDOTOJO TURINIU SUSIJUSIOS ATSAKOMYBĖS, KYLANČIOS DĖL INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ, ŠMEIŽTO, PRIVATUMO, PAVIEŠINIMO, NEŠVANKAUS TURINIO AR KITŲ ĮSTATYMŲ NUSTATYTŲ ATVEJŲ. „DYCODE“ TAIP PAT ATSISAKO ATSAKOMYBĖS, SUSIJUSIOS SU NAUDOTOJO TURINIO NETINKAMU NAUDOJIMU, PRARADIMU, PAKEITIMU AR NEGALĖJIMU GAUTI TOKIO TURINIO.

e. „DYCODE“ NEATSAKO UŽ NUOSTOLIUS, KURIŲ JŪS GALITE PATIRTI DĖL TO, KAD JŪSŲ SLAPTAŽODŽIU, SĄSKAITA AR SĄSKAITOS INFORMACIJA JUMS APIE TAI ŽINANT ARBA NEŽINANT NAUDOJASI KAS NORS KITAS IR TOKS NAUDOJIMAS SUSIJĘS SU INTERNETO SVETAINE AR PASLAUGOMIS, MEDŽIAGA. 

f. KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE DRAUDŽIAMA ATSISAKYTI KAI KURIŲ GARANTIJŲ, APRIBOTI NUMANOMAS GARANTIJAS AR JŲ ATSISAKYTI AR NUSTATYTI APRIBOJIMUS DĖL TO, KAIP ILGAI GALI TRUKTI NUMANOMA GARANTIJA, TODĖL PIRMIAU NURODYTI APRIBOJIMAI GALI BŪTI JUMS NETAIKOMI.

15. Tarptautiniai naudotojai.

a. Į šią interneto svetainę galima patekti iš viso pasaulio šalių ir joje gali būti nuorodų į paslaugas ir medžiagas, kurių negalima gauti jūsų šalyje. Šios nuorodos nereiškia, kad „Dycode“ ketina paskelbti tokias paslaugas ar medžiagas jūsų šalyje.

b. Šią interneto svetainę kontroliuoja, naudoja ir administruoja „Dycode“ iš savo būstinės, esančios Lietuvoje. „Dycode“ neužtikrina, kad interneto svetainė, paslaugos ar medžiagos yra tinkamos ar prieinamos naudoti kitose vietovėse ne Lietuvoje, o prieiga prie interneto svetainės iš jurisdikcijų, kur interneto svetainė, paslaugos ar medžiagos yra neteisėtos, draudžiama. „Dycode“ pasilieka teisę blokuoti tam tikrų tarptautinių naudotojų prieigą prie interneto svetainės, paslaugų ar medžiagos. Jei jūs patenkate į interneto svetainę iš vietovės, kuri nėra Lieuvoje, jūs atsakote už visų vietos įstatymų paisymą.

16. Atsakomybės apribojimas.

a. „Dycode“, JOS TARNAUTOJAI, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI, PARTNERIAI AR TIEKĖJAI NEATSAKO JUMS AR TRETIESIEMS ASMENIMS UŽ YPATINGUS, ATSITIKTINIUS, NETIESIOGINIUS, ŠALUTINIUS AR BAUDINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS DĖL DUOMENŲ AR PELNO PRARADIMO (NUMATOMO ARBA NE), ARBA JEI „Dycode“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ, ARBA, REMIANTIS BET KOKIA ATSAKOMYBĖS TEORIJA, ĮSKAITANT SUTARTIES AR GARANTIJOS PAŽEIDIMĄ, NERŪPESTINGUMĄ AR KITOKĮ DELIKTĄ AR KITĄ REIKALAVIMĄ, ATSIRADUSĮ DĖL TO AR SUSIJUSĮ SU TUO, KAD JŪS NAUDOJATE AR GAUNATE PRIEIGĄ PRIE INTERNETO SVETAINĖS, PASLAUGŲ AR MEDŽIAGOS. NIEKAS ŠIOSE SĄLYGOSE NEAPRIBOJA AR NEPAŠALINA „Dycode“ ATSAKOMYBĖS UŽ „Dycode“ AR JOS DARBUOTOJŲ DIDELĮ NERŪPESTINGUMĄ, TYČINĮ NETEISĖTĄ ELGESĮ, MIRTĮ AR KŪNO SUŽALOJIMĄ.

b. KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE DRAUDŽIAMAS ATSAKOMYBĖS UŽ ATSITIKTINIUS, ŠALUTINIUS AR BAUDINIUS NUOSTOLIUS ATSISAKYMAS AR APRIBOJIMAS. TODĖL PIRMIAU NURODYTI APRIBOJIMAI IR ATSISAKYMAI JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI.

17. Pranešimas apie autorių teisių pažeidimus.

a. „Dycode“ paiso kitų asmenų intelektinės nuosavybės teisių ir tikisi, kad jos naudotojai elgsis taip pat. „Dycode“ reaguos į aiškius pranešimus apie autorių teisių pažeidimą ir jos reakcija į tokius pranešimus gali būti prieigos prie tariamai neteisėto turinio pašalinimas ar sustabdymas, pakartotinai pažeidimus darančių pažeidėjų sąskaitų nutraukimas ir (arba) mėginimas draugiškai susisiekti su tokią medžiagą paskelbusiais naudotojais, kad jie prireikus galėtų pateikti priešinį pranešimą.

b. Jei manote, kad jūsų kūrinys buvo panaudotas ar nukopijuotas pažeidžiant autorių teises ir toks pažeidimas yra „Dycode“ interneto svetainėje ar svetainėse, į kurias daroma nuoroda šioje interneto svetainėje ar svetainėse, kuriose daroma nuoroda į šią interneto svetainę, arba toks pažeidimas susijęs su paslaugomis ar medžiaga, prašome jūsų, pateikti „Dycode“ autorių teisių atstovui (kontaktinė informacija nurodyta toliau) rašytinį pranešimą paprastu paštu ar faksu (ne e. paštu ar telefonu) apie tvirtinamą autorių teisių pažeidimą. Tokiame pranešime turi būti ši informacija:

 • i. Fizinis ar elektroninis parašas asmens, įgalioto atstovauti autorių teisių turėtojo interesams, kurie tariamai pažeisti;
 • ii. Kūrinio (-ių), kuriam (-iems) taikoma autorių teisių, kurios, jūsų teigimu, pažeistos, apsauga, taip pat nurodymas, koks to kūrinio (-ių) turinys tariamai pažeidžia autorių teises ir kokį turinį reikia pašalinti ar prie kokio turinio sustabdyti prieigą;
 • iii. Aprašymas, kur „Dycode“ interneto svetainėje yra turinys, kuris, jūsų teigimu, pažeidžia autorių teises;
 • iv. Informacija, kurios „Dycode“ pakaktų su jumis susisiekti, pvz., jūsų fizinės buvimo vietos adresas, telefono numeris ir e. pašto adresas;
 • v. Jūsų pareiškimas, kad sąžiningai tikite, jog jūsų pranešime nurodyto turinio skundžiamu būdu nėra leidęs naudoti autorių teisių turėtojas, jo atstovas arba tai nėra leidžiama pagal įstatymą; ir
 • vi. Jūsų pareiškimas, kad jūsų pranešime esanti informacija yra teisinga ir, žinant, kad galite būti baudžiami už melagingos informacijos pateikimą, jog jūs esate autorių teisių turėtojas arba esate įgaliotas veikti autorių teisių turėtojo vardu.

Prieš pateikdami tokį pranešimą, atidžiai apsvarstykite, ar tokios medžiagos, kuriai taikoma autorių teisių apsauga, naudojimas apsaugotas „sąžiningo naudojimo“ doktrinos, nes jūs galite būti atsakingas už advokato išlaidų apmokėjimą, jei pateiktumėte „pašalinimo“ pranešimą (angl. take down notice) ir paaiškėtų, kad toks naudojimas yra teisėtas. Jei nesate tikras, ar jūsų autorių teisių saugomos medžiagos naudojimas yra pažeidimas, prieš pateikdami pranešimą, susisiekite su advokatu.

c. Jei manote, kad „Dycode“ sustabdė ar pašalino prieigą prie jūsų turinio dėl nepagrįsto autorių teisių pažeidimo pranešimo, prašome, pateikti „Dycode“ autorių teisių atstovui rašytinį pranešimą paprastu paštu ar faksu (ne e. paštu ar telefonu) (kontaktinė informacija pateikta toliau). Tokiame pranešime turi būti nurodyta visa ši informacija:

 • i. Pranešimą siunčiančio asmens fizinis ar elektroninis parašas;
 • ii. Nurodytos medžiagos, kuri buvo pašalinta iš „Dycode“ interneto svetainės ir „Dycode“ interneto svetainės, kurioje medžiaga buvo prieš ją pašalinant, vieta;
 • iii. Pareiškimas, žinant apie baudimo už melagingos informacijos pateikimą galimybę, kad jūs sąžiningai tikite, jog medžiaga buvo pašalinta ar sustabdyta dėl klaidos ar netinkamo pašalintos ar sustabdytos medžiagos įvertinimo;
 • iv. Informacija, kurios pakanka, kad „Dycode“ su jumis susisiektų, pvz., jūsų fizinės buvimo vietos adresas, telefono numeris ir e. pašto adresas; ir

Prieš pateikdami tokį priešinį pranešimą, atidžiai apsvarstykite, ar autorių teisių saugomos medžiagos naudojimas yra neteisėtas, nes jums gali tekti padengti advokato išlaidas, jei teismas nuspręstų, kad jūsų priešiniame pranešime nurodyta neteisinga informacija ir kad medžiaga buvo pašalinta per klaidą. Jei nesate tikri, ar nagrinėjamos medžiagos naudojimas yra neteisėtas, susisiekite su advokatu.

d. Pranešimus dėl autorių teisių pažeidimų „Dycode“ autorių teisių atstovui galima siųsti tokiu adresu:

Paštu:
Dycode
Perkūnkiemio g. 4A, LT-12128 Vilnius
E. paštu: info@dycode.net
Telefonu: +37052720707

Autorių teisių atstovas, telefonu ar e. paštu gavęs jūsų pranešimą dėl tariamo pažeidimo, nepašalins medžiagos iš „Dycode“ interneto svetainės, nes pagal WIPO galiojantis pranešimas turi būti pasirašytas autorių teisių savininko ar jo vardu įgalioto veikti atstovo, žinant apie baudimą už melagingos informacijos pateikimą. Prašome teikti tokius pranešimus tik faksu ar paprastu paštu šiame straipsnyje nustatyta tvarka. Su autorių teisių atstovu reikėtų susisiekti tik tuomet, jei manote, kad jūsų kūrinys buvo panaudotas ar nukopijuotas, pažeidžiant autorių teises, ir kad toks pažeidimas atsirado interneto svetainėje arba svetainėse, į kurias daroma nuoroda iš interneto svetainės arba kuriose daroma nuoroda į interneto svetainę, arba jei pažeidimas susijęs su paslaugomis ar medžiaga. Į visus kitus autorių teisių atstovui pateiktus paklausimus nebus atsakyta. Tokius paklausimus reikėtų teikti taikant grįžtamosios informacijos procedūrą, nurodytą 9 straipsnyje, arba pranešimo apie piktnaudžiavimo procedūrą, nurodytą 21 straipsnio (h) punkte.

18. Eksporto kontrolės įstatymai.

Pripažįstate ir sutinkate, kad „Dycode“ teikiamiems produktams, paslaugoms ar technologijoms taikomi Lietuvos eksporto kontrolės įstatymai ir kiti teisės aktai. Jūs privalote laikytis šių įstatymų ir kitų teisės aktų ir be išankstinio Lietuvos vyriausybės leidimo negalite tiesiogiai ar netiesiogiai eksportuoti, reeksportuoti ar perduoti „Dycode“ produktų, paslaugų ar technologijos jokiai kitai valstybei, pažeidžiant tokius įstatymus ar kitus teisės aktus.

19. Žalos atlyginimas ir atsakomybė.

Jūs sutinkate atlyginti „Dycode“ žalą ir nelaikyti „Dycode“ ir jos pavaldžiųjų įmonių, susijusių įmonių, tarnautojų, atstovų, darbuotojų, prekių ženklų bendrasavininkių ir kitų partnerių bei licenciarų atsakingais už jokias trečiųjų asmenų pretenzijas ar reikalavimus, įskaitant reikalavimą atlyginti pagrįstas advokato išlaidas, pateiktus ar kilusius dėl Jūsų turinio, interneto svetainės, paslaugų ar medžiagos naudojimo, jūsų prisijungimo prie interneto svetainės, paslaugų ar medžiagos, bet kurio jūsų grupės nario veiksmų, ar dėl svetainių, į kurias pateikiama nuoroda, naudojimo, patekimo į tokias svetaines ir prisijungimo prie jų, už jokias pretenzijas, kad dėl Jūsų turinio atsirado žala trečiajam asmeniui, dėl jokių jūsų ir trečiųjų asmenų, kurie reklamuojasi interneto svetainėje, teikdami paslaugas ar panaudodami medžiagą, sandorių, dėl to, kad jūs pažeidėte sąlygas ar dėl bet kokių kitų asmenų teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, pažeidimo.

20. Ginčų sprendimas.

a. Visus su jūsų prieiga prie interneto svetainės, paslaugų ir medžiagų ar jų naudojimu susijusius klausimus reglamentuoja Lietuvos įstatymai. Jūs sutinkate, kad visi reikalavimai ar ginčai su „Dycode“ sprendžiami Lietuvos apygardos teisme, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria kitaip arba kaip nurodyta (b) punkte toliau. Šalys atsisako Jungtinių Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių taikymo. 

b. Visos jūsų pretenzijos „Dycode“ turi būti nagrinėjamos pagal šio straipsnio nuostatas. Visi reikalavimai, pateikti nesilaikant šio straipsnio tvarkos, laikomi netinkamai pateiktais. Jei jūs pateikiate reikalavimą nesilaikydami šio straipsnio tvarkos, „Dycode“ gali išieškoti iš jūsų advokato išlaidas ir kitas sumas, neviršijančias 2000 Lietuvos litų, su sąlyga, kad „Dycode“ jums raštu pranešė apie netinkamai pateiktą reikalavimą (pretenziją) ir jūs tinkamai neatsisakėte tokio reikalavimo (pretenzijos).

c. Nepaisant to, kas nurodyta pirmiau, dėl jūsų ar kitų asmenų neteisėtos prieigos prie interneto svetainės, paslaugų ar medžiagos ar jų neteisėto naudojimo, pažeidžiant šias sąlygas, jūs sutinkate, kad „Dycode“ turi teisę bet kokioje jurisdikcijoje kreiptis į teismą su prašymu įpareigoti nepažeisti ieškovo teisių ar sustabdyti veiksmus, pažeidžiančius tokias teises (ar skubos tvarka taikyti lygiavertes teisines teisių gynimo priemones).

21. Bendrosios nuostatos.

a. Visi pranešimai „Dycode“ pagal šias sąlygas turi būti siunčiami šiuo adresu: Perkūnkiemio g. 4A, LT-12128 Vilnius, Lietuva.

b. Šalys aiškiai pageidauja, kad sąlygos, visos papildomos sąlygos ir visi susiję dokumentai būtų parengti anglų kalba. C’est la volonté expresse des parties que la présente convention ainsi que les documents qui s’y rattachent soient rédigés en anglais.

c. „Dycode“ gali e. paštu, paprastuoju paštu, tekstiniu pranešimu, skelbimais interneto svetainėje ar teikiant paslaugas ar kitomis pagrįstomis žinomomis ar vėliau sukurtomis priemonėmis teikti jums pranešimus, įskaitant pranešimus apie sąlygų pakeitimus.

d. Sąlygos – tai visa sutartis tarp „Dycode“ ir jūsų dėl jūsų prieigos prie interneto svetainės, paslaugų ir medžiagos ir jų naudojimo. Ji pakeičia visas kitas ankstesnes sutartis tarp jūsų ir „Dycode“ dėl to paties dalyko.

e. Jūs negalite perleisti ar kitaip perduoti sąlygų ar jokios pagal jas suteiktos teisės be rašytinio „Dycode“ sutikimo.

f. Jei dėl kokios nors priežasties kompetentingos jurisdikcijos teismas nustato, kad sąlygų nuostata ar jos dalis yra nevykdytina, ta nuostata vykdoma tiek, kiek tai yra leidžiama, siekiant įvykdyti šalių ketinimus, kuriuos rodo ta nuostata. Likusios sąlygų nuostatos toliau lieka visiškai galioti.

g. Jei „Dycode“ nepasinaudoja kuria nors iš sąlygų nuostatų ar susijusia teise ar jų neįvykdo, tai nereiškia, kad tos nuostatos ar teisės atsisako.

h. Prašome pranešti apie visus sąlygų pažeidimus taikant pranešimų apie piktnaudžiavimus mechanizmą, siūlomą kartu su konkrečiomis paslaugomis, su kuriomis tariamas pažeidimas yra susijęs.